Miljöpolicy

Miljöpolicy

Med miljö menas omgivning där organisationen verkar, omfattande luft, vatten, mark, naturresurser, flora, fauna, människa och samspelet mellan dessa, enligt ISO 14001. Verksamheten ska präglas av ett förebyggande och återkommande miljöarbete, och ses som en ständig pågående förbättringsprocess. Verksamheten ska vara föregångare i miljöarbetet, som ska bedrivas systematiskt och strukturerat.

Denna policy riktar sig till företagets medarbetare och syftet är att beskriva företagets miljöarbete utifrån vilka områden som är viktiga med exempelvis vem som ansvarar för vad, vilka mål som finns för företagets miljöarbete och vilken struktur miljöarbetet har.

En av principerna är utbytesprincipen, exempelvis att sämre teknik kontinuerligt byts ut mot bättre, mer miljöanpassade. Försiktighetsprincipen ska styra val av verksamheter som innebär stora risker och kretsloppsprincipen ska följas. Här ligger principen om avfallshierarkin till grund, vilken i sin tur grundar sig på EU:s ramdirektiv för avfall.

Lagar, föreskrifter och andra krav som är tillämpliga för verksamheten skall följas.

De föroreningar som verksamheten orsakar, skall ständigt reduceras och nya föroreningar skall förebyggas.

Miljömål

Mål skall årligen sättas och omprövas. Mätning och redovisning görs regelbundet och utgör underlag för förbättringsarbetet.

Löpande miljöarbete

Miljöarbetet ska redovisas och dokumenterad väl så att det går att följa upp och tydligt utvärdera genom jämförelse med tidigare miljöutredningar.
Tydliga regler, riktlinjer och rutiner ska tas fram för att samtliga medarbetare kan fatta så miljövänliga beslut som möjligt.
Miljöarbetet ska in gå i det dagliga arbetet och hänsyn till miljön ska tas vid varje beslut så att man verkar för en hållbar utveckling i samhället.
Verkar för att vårt miljötänkande föregår med gott exempel mot våra kunder och leverantörer där målet är att så många som möjligt av företagets leverantörer har ett aktivt miljöarbete.
Verksamheten ska ha ett nära samspel med kunder och övriga intressenter i miljöfrågor och på så sätt arbeta utifrån miljöhänsyn i alla led.
Det ska bedrivas ett internt miljöarbete som leder till ständiga förbättringar.
Affärsverksamheten ska bedrivas så att möjligheter och risker beaktas utifrån ett miljöperspektiv.

Resursanvändning

Tjänster och produkter ska vara anpassade för miljön med en resurssnål produktframställning.
Alla led, råvaru och produktförbrukning, transporter och avfall, ska hanteras på ett så miljövänligt sätt som möjligt.
Avfallsfrågan ska hanteras i linje med den så kallade avfallshierarkin.
Kemikalier ska i möjligaste mån undvikas och vi jobbar utifrån utbytes principen som handlar om att byta farliga kemikalier mot likvärdiga som är mindre farliga.

Klimatpåverkan

Arbetsplatser och lokaler ska vara miljövänliga och hushålla energi och resurser, både när det gäller den inre som den yttre miljön.
Resor och transport ska i möjligaste mån ske med miljövänliga alternativ för att minimera klimatpåverkan.
Elektroniska möten ska ersätta fysiska möten när detta är möjligt utan att kvaliteten blir lidande.

Ansvar

Chefer ska ansvara för att medarbetare är informerade om vad policyn innebär och ge personalen möjlighet att efterleva den. De ska också ha som mål att få medarbetarna att känna ansvar och verka för förebyggande miljöarbete. Medarbetare ska uppmanas att bidra med kreativa