Kvalitét, miljö & arbetsmiljö

Trygghet & säkerhet

Tommy Allström Byggproduktion AB strävar efter att alltid leverera högkvalitativa produkter och tjänster som uppfyller sina kunders förväntningar. Företaget har lång erfarenhet inom hållbarhet och tar stor hänsyn till miljö och arbetsmiljö vid alla sina projekt. De har implementerat ett miljö och arbetsmiljöhanteringssystem som övervakar och förbättrar miljö och arbetsmiljörelaterade aktiviteter. Företaget följer också de nationella och internationella miljö och arbetsmiljöreglerna. Genom att följa dessa regler och procedurer garanterar TAB att de kan leverera produkter och tjänster i hög kvalitet med minimal miljöpåverkan och förbättrad arbetsmiljö.

Miljöpolicy

 

Med miljö menas omgivning där organisationen verkar, omfattande luft, vatten, mark, naturresurser, flora, fauna, människa och samspelet mellan dessa, enligt ISO 14001. Verksamheten ska präglas av ett förebyggande och återkommande miljöarbete, och ses som en ständig pågående förbättringsprocess. Verksamheten ska vara föregångare i miljöarbetet, som ska bedrivas systematiskt och strukturerat.

Arbetsmiljöpolicy

 

Verksamheten ska aktivt verka för att skapa en socialt, fysiskt och psykisk sund arbetsplats för alla medarbetare genom att förebygga risker för arbetsskador och arbetsrelaterad ohälsa. Minimikravet för verksamheten är att i alla avseenden följa lagar, förordningar, myndighetskrav och försäkra att det systematiska arbetsmiljöarbetet bedrivs integrerad del i den ordinarie verksamheten.

Kvalitétspolicy

 

Företagets kvalitetspolicy är framtagen på uppdrag av företagets styrelse och är ett dokument med riktlinjer avseende kvalitet och faktorer som påverkar kvaliteten. Alla inom företaget förväntas följa policyn, såväl anställda som styrelsemedlemmar.
Målet med Tommy Allström Byggproduktions kvalitetsarbete är nöjda kunder. Företagsnamnet skall vara förknippat med hög kvalitet vad gäller personal, produkter/tjänster och kundservice. Våra goda byggtraditioner skall bidra till nöjda beställare, förtroende och förstklassiga slutprodukter.