Arbetsmiljöpolicy

Arbetsmiljöpolicy

Verksamheten ska aktivt verka för att skapa en socialt, fysiskt och psykisk sund arbetsplats för alla medarbetare genom att förebygga risker för arbetsskador och arbetsrelaterad ohälsa. Minimikravet för verksamheten är att i alla avseenden följa lagar, förordningar, myndighetskrav och försäkra att det systematiska arbetsmiljöarbetet bedrivs integrerad del i den ordinarie verksamheten.

Det systematiska arbetsmiljöarbetet innebär att undersöka, förebygga, genomföra och följa upp åtgärder. Arbetsmiljöarbetetska även innefatta jämställdhet, mångfald, kompetensutveckling, inflytande och ansvar, friskvård, stresshantering, droger och missbrukshantering, frågor kring hot och våld samt organisationsutveckling.  

 Syftet med denna arbetsmiljöpolicy är att klargöra för företagets medarbetare hur arbetsmiljöarbetet ser ut inom företaget.

 Riktlinjer

Alla i företaget ska delta i det systematiska arbetsmiljöarbetet genom att följa de lagar och regler som finns på området samt riktlinjer i företagets policyer.

 Strategier för en god fysisk, social och organisatorisk arbetsmiljö

Arbetsmiljöarbetet ska integreras i den dagliga verksamheten, hänsyn till arbetsmiljöarbetet ska tas i varje beslut. Chefer, medarbetare och samarbetspartners ska arbeta tillsammans för en god arbetsmiljö. Verksamheten ska årligen ta fram åtgärder för att förverkliga arbetsmiljöpolicyn. Arbetsmiljöpolicyn ska ses över årligen och revideras vid behov.

 Mål

Verksamheten ska bedrivas i lokaler som är ändamålsenliga, funktionella, tillgängliga och anpassade för alla. Genom att erbjuda en stimulerande arbetsmiljö kan den enskilde individen trivas och fungera väl, vilket på längre sikt minskar ohälsa och skador på arbetsplatsen. Om det uppstår brister eller problem ska detta så snabbt som möjligt åtgärdas.

 Kunskaper

Arbetsgivaren ska se till att chefer och arbetsledare har kunskap om hur man förebygger och hanterar risker i den fysiska, sociala och organisatoriska arbetsmiljön som riskerar att leda till ohälsa. Det är också upp till arbetsgivaren att se till att det finns förutsättningar för att omsätta dessa kunskaper i praktiken.

 Arbetsbelastning

Det är arbetsgivarens ansvar att se till att de anställda inte har en ohälsosam arbetsbelastning. Verksamhetens resurser ska fördelas utefter behov. Arbetsgivarens ansvarar vidare för att arbetstagarna känner till:

Vilka arbetsuppgifter de ska utföra
Vilket resultat som ska uppnås med arbetet
Om det finns särskilda sätt som arbetet ska utföras på och i så fall hur
Vilka arbetsuppgifter som ska prioriteras när tillgänglig tid inte räcker till för alla arbetsuppgifter som ska utföras, och
Vem de kan vända sig till för att få hjälp och stöd för att utföra arbetet
Vilka befogenheter de har enligt punkterna

 Arbetstid

Arbetsgivaren ansvarar även för att arbetstidernas förläggning inte leder till ohälsa. Det är viktigt att planera så att det finns tid för återhämtning.

 Kränkande särbehandling

Det är viktigt att även se till att den sociala och organisatoriska arbetsmiljön likväl som den fysiska. Företaget tolererar ingen form av mobbning eller trakasserier på arbetsplatsen. I vår arbetsmiljö ska alla individer behandlas jämlikt med respekt. (Se 109. Kränkande särbehandling samt trakasserier)

 Olyckor

Om olyckor uppstår i arbetet ska ansvarig chef anmäla detta till försäkringskassan, genom att göra en arbetsskadeanmälan. Skyddsombud ska även ta del av anmälan och underteckna arbetsskadeanmälan.

 Skyddsombud och arbetsmiljökommitté

Skyddsombud ska påpeka brister i arbetsmiljön, delta i planering av allt som har betydelse för arbetsmiljön, delta i skyddsronder och underteckna arbetsskadeanmälningar. Innebär visst omedelbart och allvarlig fara för medarbetarnas liv eller hälsa kan skyddsombudet bestämma att arbetet skall avbrytas i avvaktan på ställningstagande av företaget och ev. arbetsmiljöverket.

Arbetsmiljökommitté utgörs utav skyddsombud samt KMA ansvariga. Arbetsmiljökommittén ska delta aktivt i planeringen av arbetsmiljöarbetet samt följa arbetets genomförande. Den skall noga följa utvecklingen i frågor som rör skyddet mot ohälsa och olycksfall samt verka för tillfredsställande arbetsmiljöförhållanden.

 Ansvar

Ledningen har ett övergripande ansvar för att verksamheten arbetar med arbetsmiljön enligt lagar, förordningar och uppställda mål. Varje chef har ansvar för att medarbetare följer de lagar och regler som finns och att arbetsmiljöarbetet är en del av den dagliga verksamheten. De ska också se till att arbetsmiljöansvaret är tydligt delegerat inom organisationen och att delge medarbetare den informationen som finns i arbetsmiljöpolicyn.  

 Varje medarbetare har ansvar att följa de instruktioner och föreskrifter och att vara uppmärksam på och genast rapportera eventuella risker och hot mot en god arbetsmiljö. De ska även alltid använda skyddsutrustning och skyddsanordningar som finns samt följa säkerhets- och ordningsföreskrifter. Skyddsombudet eller arbetsmiljökommittén företräder medarbetarna i arbetsmiljöfrågor och skall verka för en tillfredsställande arbetsmiljö.