Kvalitetspolicy

Kvalitetspolicy

Företagets kvalitetspolicy är framtagen på uppdrag av företagets styrelse och är ett dokument med riktlinjer avseende kvalitet och faktorer som påverkar kvaliteten. Alla inom företaget förväntas följa policyn, såväl anställda som styrelsemedlemmar.

Målet med Tommy Allström Byggproduktions kvalitetsarbete är nöjda kunder. Företagsnamnet skall vara förknippat med hög kvalitet vad gäller personal, produkter/tjänster och kundservice. Våra goda byggtraditioner skall bidra till nöjda beställare, förtroende och förstklassiga slutprodukter.

Ledningen skall sätta klara kvalitetsmål som kommuniceras, följs upp och revideras regelbundet. Som hjälpmedel i kvalitetsarbetet använder företaget den internationella kvalitetsstandarden ISO 9001:2015.

Vår främsta framgångsfaktor är nöjda kunder, därför:

 • utgår vi från vad som är bäst för kunden på lång sikt.
 • är vi alltid samarbetsvilliga när det gäller våra kunder.
 • visar vi upp vårt kunnande och ger ett kompetent intryck i kundens ögon.
 • tillhandahåller vi säkra, tidsbesparande, lättanvända och prisvärda produkter/tjänster.
 • vi arbetar alltid för att hålla uppgjorda projekttider och priser.
 • att byggmaterialet och slutprodukten skall kvalitetsmässigt vara det som beställaren förväntar sig.

En god och produktiv arbetsmiljö är en framgångsfaktor, därför:

 • arbetar samtliga medarbetare som ett lag där vetskap finns om den individuella arbetsinsatsens betydelse för helheten
 • tillgängliggörs kritisk information i syfte att arbete skall utföras med kvalitet och framgång
 • uppmärksammar och bekräftar vi framgång samt belönas framgång
 • tillser vi att rätt person är på rätt plats genom välplanerad rekrytering och vidareutbildning
 • följer vår värdegrund.

Nöjda ägare och värdeutveckling är en framgångsfaktor då det säkerställer företagets fortbestånd och tillväxt, därför:

 • ansvarar alla medarbetare för företagets långsiktiga överlevnad
 • är målbilden klar och kommunicerad
 • når vi alltid de uppställda målen

Företaget ingår i ett större sammanhang, därför

 • följer vi de lagar och förordningar som råder men även företagets etiska regler och policy
 • har kretslopps begrepp i åtanke vid beslut
 • minimerar vi negativ påverkan på luft, vatten och mark
 • minimerar vi förbrukning av vatten och energi

Vår omvärldsmiljö och affärsidé kräver ständiga förbättringar i genomförandet, därför:

 • baserar vi våra beslut på fakta och mätningar
 • förbättrar vi kontinuerligt vårt kvalitetsledningssystem
 • gör vi rätt saker i rätt tid och på rätt sätt
 • arbetar vi proaktivt med att förebygga problem och risker